سفارش تبلیغ
صبا

با بررسی ادیان مختلف می یابیم که اعتقاد به منجی جهانی در همه آنها وجود دارد؛ مثلاً:
الف : در کتب زرتشتیان:
1
ـ در کتاب معروف (زند)، پس از ذکرمبارزة همیشگی ( ایزدان ) و ( اهریمنان) می خوانیم:
«
آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند ، پس از پیروزیِ ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده ، بنی آدم بر تخت نیکبختی خواهند نشست
2
ـ ( جاماسب ) در کتاب (جاماسب نامه) از زردشت نقل می کند که می گوید: «مردی بیرون آید از زمین تازیان ..... ، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق و بر آئین جدّ خویش و با سپاه بسیار، روی به ایران نهد و آبادانی کند و زمین را پر از داد کند
ب : در کتب هندویان و برهمائیان:
1
ـ در کتاب هندویان (وشن جوک) چنین آمده است:
«
سرانجام دنیا به کسی برگردد، که خدا را دوست دارد و از بندگان خاصّ او باشد ونام او " فرخنده و خجسته" باشد . »
2
ـ در کتاب دیگری به نام (دید) آمده است:
«
پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود، که پیشوای خلائق باشد و نام او (منصور) باشد و تمام عالم را برگیرد و به آئین خود آورد. »

3
ـ در کتاب (دداتک) از کتب مقدسة برهمائیان آمده است:
«
دست حق درآید و جانشین آخر، (ممتاطا) ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد، و همه جا خلایق را هدایت کند
4
ـ در (پاتیکل) از کتب هندوان آمده است :
«
چون مدت روز تمام شود و دنیای کهنه نو شود و زنده گردد، صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان یکی ناموس آخر الزمان، وی که (پشن) نام دارد و نام صاحب آن ملک تازه ( راهنما ) باشد. بحق، پادشاه شود و خلیفه رام باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد
5
ـ در کتاب ( باسک ) از کتب هندوها آمده است :
«
دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر زمان، که پیشوای فرشتگان و پریان و آدمیان باشد و راستی حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها و کوهها پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد، خبرمی دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید
ج : در کتب عهد قدیم ( تورات و ملحقات آن )
1.
کتاب ( مزامیر داوود ) در مزمور 37 چنین می خوانیم:
«
زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما متوکّلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک مدتی، شریر نخواهد بود. در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود اما حکیمان ( صالحان ) وارث زمین خواهند شد. »
2.
و نیز در همان مزمور 37 از مزامیر داوود جمله 22 می خوانیم:
زیرا (متبرکان ) خداوند وارث زمین خواهند شد ، اما ملعونان وی منقطع خواهند شد.
3.
و نیز در جمله 29 در همان مزمور آمده است:
«
صدیقان وارث زمین شده ابداً در آن ساکن خواهند شد. »


4.
در کتاب (حبقوق نبی) فصل7 می خوانیم:
«
و اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ خواهد نمود بلکه جمیع امتها را نزد خویش جمع می کند وتمامی را برای خویشتن فراهم می کند
5.
در کتاب (اشعیای نبی) فصل 11 در بحثی که سراسر تشبیه است می خوانیم:
«
و نهالی از تنه ای برآمده شاخه ای از شاخه هایش قد خواهد کشید
«
ذلیلان را به عدالت حکم و برای مسکینان زمین به راستی تنبیه و مایه بیداری خواهد بود»
«
کمربند کمرش عدالت و وفا میانش خواهد بود و گرگ با بره سکونت داشته و طفل کوچک راعی(شبان) ایشان خواهد بود و در تمامی کوه مقدس من هیچ ضرر و فساد نخواهد کرد زیرا که زمین از دانش خداوند مثل آبهایی که دریا را فرو می گیرند پر خواهد شد»
د : در کتب عهد جدید (اناجیل و ملحقات آن) :
1
ـ در انجیل ( متی ) فصل 24 می خوانیم:
«
چون که برق از شرق بیرون می آید و تا به مغرب ظاهر می گردد آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود. خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می آید با قدرت و جلال عظیم و فرشته های خود را ( یاران خود را ) خواهد فرستاد با صور بلند آواز و آنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود
2
ـ و در انجیل ( لوقا ) فصل دوازدهم آمده است:
«
کمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته دارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود می کشند تا هر وقت بیاید و در را بکوبد بی درنگ برای او باز کنید
ه : در میان چینیان و مصریان و مانند آنها :
1
ـ درکتاب(علائم ظهور)گردآوری یکی ازدوستان صادق هدایت درصفحة47 می خوانیم.
«
قسمت اعظم ترجمه متن های پهلوی (صادق) درباره ظهور و علائم ظهور است و اگر روی هم رفته نیز به همه متون پهلوی صادق توجه کنیم باید بگوییم تماماً جنبه مذهبی دارد
موضوع ظهور و علائم ظهور موضوعی است که در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهمیت خاصی است. به قول صادق صرف نظر از عقیده و ایمان که پایة این آرزو را تشکیل می دهد،هر فرد علاقمند به سرنوشت بشریت وطالب تکامل معنوی آن،وقتی که از همه نا امیدمی شود و می بیند که وجود این همه ترقیات فکری و علمی شگفت انگیز باز متأسفانه بشریت غافل و بی خبر روز به روز خود را به سوی فساد وتباهی می کشاند و بیشتر از خداوند بزرگ دوری می جوید و بیشتر از اوامر او سرپیچی می کند. بنا به فطرت ذاتی خود متوجه درگاه خداوند بزرگ می شود و از او برای رفع ظلم و فساد یاری می جوید. از این رو در همه قرون و اعصار آرزوی یک مصلح بزرگ جهانی در دلهای خداپرستان وجود داشته است و این آرزو تنها در میان پیروان مذاهب بزرگ مانند زرتشتی و یهودی و مسیحی و مسلمان سابقه دارد. بلکه آثار آن را در کتابهای قدیم چینیان ودر عقاید هندویان و در بین اهالی اسکاندیناوی و حتی در میان مصریان قدیم و بومیان و حتی مکزیک و نظایر آنها نیزمی توان یافت.
لازم به یادآوری است که کتاب (زند) و هومن و چند کتاب دیگر زرتشتی و از جمله دو باب آخر جاماسب نامه مشتمل بر پیشگویی زرتشت از زبان جاماسب حکیم به (گشتاسب) پادشاه وقت که به آئین زرتشت گردید راجع به موعود آخرالزمان توسط صادق هدایت از متن پهلوی به فارسی برگردانده شده و به وسیله حسن قائمیان دوست و هم قلم هدایت به نام (علائم ظهور) منتشر گردیده است.
و : در میان غربیها
1
ـ عقیده به ظهور یک رهایی بخش بزرگ و برچیده شدن بساط ظلم و ستم از میان انسانها وحکومت حق و عدالت منحصر به شرقیها و مذاهب شرقی نیست بلکه یک اعتقاد عمومی و جهانی است که چهره های مختلف آن در عقاید اقوام گوناگون دیده می شود و همه روشنگر این حقیقت است.که این اعتقاد کهن ریشه ای در فطرت و نهاد انسانی و در دعوت همه پیامبران داشته است.
در کتاب " دیباچه ای بر رهبری " ضمن بیان وجود انتظار ظهور یک منجی بزرگ در میان اقوام مختلف غربی و بهره برداری پاره ای از افراد از یک چنین انتظار عمومی نام پنج نفر از مدعیان را که از انگلستان برخاستند به عنوان (جیمز فایلور) و یوخاسوشکات و ریچارد برادرز و جان نیکولز تام و هنری جیمز پرینس را ذکر می کند و از برنارد باربر جامعه شناس آمریکایی در رساله (نهضت منجی گری) وجود چنین اعتقادی را حتی در میان سرخ پوستان آمریکائی نقل کرده می گوید:
«
در میان قبائل سرخ پوست آمریکائی این عقیده شایع است که «روزی گُرْدِ سرخ پوستان ظهور خواهد کرد و آنها را به بهشت زمین رهنمون خواهد شد»
«
تنها تا پیش از سال 1890 بالغ بر بیست نوع از این نهضت ها در تاریخ آمریکا ضبط شده است
باید متذکر شد که این اشتراک همگانی که پهنه ای به گستردگی همه بشریت دارد به گونه ای که محدودیت هایی مثل ادیان ، فرهنگ ، جغرافیا ، زمان ، ... را می شکافد و کنار می زند . آیا ریشه در فطرت و جان آدمی ندارد ؟ حتماً دارد ...
ناگفته نماند که تفاوت عمده اعتقاد ما به امام زمان علیه السلام و همه ی ادیان و مکاتبی که ذکر شد در این است که موعود حقیقی مهدی موعود است اگرچه موعود بودن از شئونات ایشان است و همه به موعود و نجات بخش باور دارند. ولی ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام حقیقت زنده و حاضری هستند که به اذن و خواست خدای متعال الآن همه ی عالم به ولایت ایشان اداره می شود .

 

 

منبع:

http://www.kanoon-ansar.ir

 


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 89 اردیبهشت 6 توسط کیوان
طبقه بندی: اعتقاد به نجات دهنده ( نجی) جهانی در ادیان دیگر چگونه است ؟
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin