سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 برهان امکان اشرف و اثبات مهدویت

صغری: بی شک انسانی که همه ی کمالات انسانی را دارد (امام) ، وجودش شریف تر از انسان های دیگر است که تنها برخی از آن کمالا ت را دارند.
کبری : هر گاه شی ء ممکنی تحقق یابد که کمالا ت وجودیش کمتر از شی ء ممکن دیگری است آ ن ممکن شریف تر باید پیش از او موجود باشد
نتیجه : از مشاهده ی انبوه انسان هایی که تنها برخی از کمالات رادارند به اصل وجود امام پی میبریم .

تفاوت دو قاعده ی لطف وامکان اشرف
قاعده ی لطف بیشتر به بعد اجتماعی وحکومتی وهدایت تشریعی وظاهری امام نظر داشت ؛ در حالیکه قاعده ی امکان اشرف ناظر به بعد وجودی و تکوینی و باطنی امام است .
2) از ویژگی های مهم امکان اشرف این است که همراه با اثبات اصل وجود امام ، استمرار وجود مبارک او را در گستره ی عالم عالم بشزیت تا آ خرین فرد انسانی نیز ثابت می کند .
این برهان با نگاه به کل هستی ساختمان آ ن را به گونه ای می یابد که جایگاه وجو د امام ذاتاً پیش از سایر انسان ها است در حالی که قاعده ی لطف با نگاه به وجود آفریدگار وذات وصفات کمالی او در می یا بد که لازمه ی هدفمندی خلقت وتکلیف وجود حتمی و مستمر امام است.


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 89 اردیبهشت 23 توسط کیوان
طبقه بندی: برهان امکان اشرف و اثبات مهدویت
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin