سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

چهار پایه کفر

سلیم از امیر المومنین (علیه السلام) نقل میکند که فرمود .

کفر بر چهار پایه بنا شده است : فسق وغلو وشک وشبهه

شعبه های فسق
فسق بر چهار شعبه است : جفا، کوردلی وغفلت وتجاوزگری .
هر کس جفا کند حق را کوچک می شمرد .وعالمان دین را شدیدا مبغوض میدارد وبر گناه بزرگ اصرار دارد .
هر کسی کور دل باشد یاد خدا را فراموش میکند ودر پی گمان رود وبا خالق خود به مبارزه بر خیزد وشیطان بر او الحاح می کند وبدون توبه وخضوع وغافل شدن از گناه طلب مغفرت میکند .
هر کس غفلت کند بر نفس خود جنایت کرده وکارش معکوس ومنقلب میشود وگمراهی خود را هدایت میپندارد وآرزوها او را فریب میدهد
وهنگامی حسرت وپشیمانی او را میگیرد که وقت آن گذشته وپرده از او برداشته می شود وآنچه گمانش نمیبرد برایش ظاهر شده باشد .
هر کس از امر خداوند تجاوز کند شک میکند ، وهر کس شک کند خداوند بر او برتری نشان میدهد
واو را به قدرت خویش ذلیل میگرداند وبجلالت خود او را کوچک میکند ، همچنانکنه به پرودرگار کریم خود مغرور شده ود کار خود افراط نموده است .

شعبه های غلّو

غلّو بر چهار شعبه است .تعمق وفرور رفتن در نظریه ومنازعه در آن وانحراف ولجاجت
هر کس (بیش از حد) تعمق کند به حق باز نمیگردد وفتنه ای به حق باز نمی گردد وجز غرق شدن در امور پیچیده چیزی برایش زیاد نمی شود وفتن های از او رفع نمیشود مگر انکه فتنه دیگری او را در خود فرو می برد ،
ودینش از هم گسیخته می شود ودر مسئله ای بهم پیچیده فرو می رود .
هر کس در نظریه منازعه ومخاصمه کند ، در اثر لجاجت طولانی به احمق بودن مشهور میشود .
هر کس انحراف پیدا کند نیکی به چشم او قبیح می آید وبدی به چشم او نیک می اید .
هر کس لجاجت کند راهها بر او کور می شود وکارش مورد اعتراض قرار میگیرد وبیرون آمدن از ان برایش مشکل میشود آنگاه که تابع راه مومنان نباشد .

شعبه های شک

شک بر چهار شعبه است :جدل وهوای نفس وترددّ وتسلیم شدن
واین همان کلام خدواند عزوجل است ه می فرماید .فبای الاء ربک تتماری «پس به کدامیک از نعمتهای پروردگارت مجادله میکنی »
هر کس از آنچه نزد اوست وحشت کند به عقب بر خواهد گشت .
وهر کس در دین مجادله کنددر شک وتردید می افتد ، واولین از مومنان از او سبقت میگیرند وآخرین از انان به او میرسند وسُمهای شیطان او را زیر پا میگذارند
هر کس در مقابل هلاکت دینا وآخرت تسلیم شود بین این دو هلاک میشود وهر کس از آن نجات پیدا کند از زیادی یقین است ، وخداوند مخلوقی کمتر از یقین خلق نکرده است .

شعبه های شبهه
شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب وخوش آمدن از زینت ، وفریب دادن نفس ، وتوجیه کجروی ها ، وپوشاندن حق به باطل
به این صورت که زینت از دلیل منحرف می کند و فریب دادن نفس را به شهوت می اندازد ، وکجروی صاحبش را به انحراف عظیمی می اندازد ، وپوشاندن حق به باطل ظلماتی روی هم است


واینها کفر وپایه هاو شعبه های آن است

--------------------------------------------------------------------------

   پینوشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از کتاب اسرار ال محمد (صله الله علیه وآله)

تالیف ابو صادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی متوفای 76هجری از اصحاب امیر المومنین وامام حسن وامام حسین وامام زین العابدین وامام باقر علیع السلام

ترجمه اسماعلیل انصاری زنجانی خوئینی میباشد


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89 خرداد 5 توسط کیوان
طبقه بندی: پایه های کفر در شیعیان
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin